08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Sälja metallskrot Värmdö

400 miljoner ton - det är siffran på hur mycket metallskrot som årligen återvinns runtom i världen! Det är en stor mängd skrot som faktiskt hittar fram till återvinning, men vi vet också att det finns väldigt mycket metallskrot i hem, förråd och olika lokaler som blir ståendes och aldrig kommer så långt, eller kanske till och med slängs i hushållsavfallet. Tillsammans kan vi se till att detta inte händer! All Metal Recycling köper skrot av privatpersoner och företag i Värmdö för att det sedan ska kunna återanvändas i tillverkning av nya produkter.

Varför sälja skrot?

Det finns många goda skäl till att sälja sitt skrot. Att få betalt för metallskrot som annars bara hade legat och dammat någonstans är en bra anledning i sig, men då du säljer ditt skrot är du också med och verkar för en välmående miljö och mer hållbar stål- och metallindustri.

Sälja metallskrot Värmdö

Under 1850-talet började den så kallade Bessemermetoden användas runtom i Europa, vilket möjliggjorde kostnadseffektiv massproduktion av stål. Sedan dess har metoder och teknik för produktion av stål och olika metaller fortsatt att utvecklas och effektiviseras. Utan denna utveckling hade inte vårt samhälle som det ser ut idag kunnat bli verklighet, då dessa framsteg varit en förutsättning för innovation och konstruktion av exempelvis järnvägar, broar, olika sorters byggnader, fartyg och annat som vi idag förlitar oss på samt ser som självklarheter i vårt samhälle.

Att ständigt producera och bryta nytt järn och nya metaller har samtidigt också sina baksidor:

● Järnmalm och andra sorters malm som metaller utvinns från är inte oändliga resurser som vi kan ta av i all evighet.

● Framtagandet av ny metall och de olika processer det innebär är förknippat med förbrukning av stora mängder energi och vatten.

● Nyproduktion av metaller och järn orsakar även föroreningar i både luft och vatten.

Hur kan då återanvändning av järn och metall minska dessa negativa effekter?

● Återanvändning av metallskrot kan till stor del ersätta nyproduktion, och hjälper därför till att bevara de viktiga naturresurser som olika sorters malm faktiskt är.

● Återvinning av olika metaller innebär drastiska minskningar i energiförbrukning - enligt siffror från European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC) innebär återvinning av ett ton aluminium energibesparingar på upp till 14 000 kilowattimmar.

● Användning av återvunnet stål kan minska luft- och vattenföroreningar med över 85 respektive 75 procent, samt minska vattenanvändning med 40 procent.

All Metal Recycling köper ditt metallskrot i Värmdö

Om du inte var helt säker på att sälja ditt skrot innan du började läsa så har du förhoppningsvis hunnit bli det vid det här laget! Vi köper ditt metallskrot till ett marknadsmässigt pris och du har som privatperson pengarna på ditt konto inom 5 dagar efter att återvinningsprocessen börjat, eller vid månadsskifte för företagskunder. Välkommen att kontakta oss!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in